सर्वोच्च अदालत नेपाल

:: सर्वोच्च अदालतलगायत जुनसुकै अदालत तथा न्यायिक निकायमा आफ्नो काम कारवाहीसँग सम्बन्धित कुनै गुनासो, पीरमर्का, अनियमितता, ढिलासुस्ती जस्ता विषयमा सम्बन्धित सेवाग्राही एवम् न्यायका उपभोक्ताहरुले सीधै आफ्नो मौखिक गुनासो, उजुरी, शिकायत र सुझाव दिन टोल फ्रि नम्बर १६६०-०१-३३३-५५ र इमेल ठेगाना cjs@supremecourt.gov.np मा सम्पर्क गर्नुहोस् ।

सर्वोच्च अदालत बुलेटिन

Latest Bulleteins

सि.नं साल महिना वर्ष अंक पुर्णांक
  १  २०७६  श्रावण  २८  ८  ६५०
  २  २०७६  श्रावण  २८  ७  ६४९
  ३  २०७६  आषाढ  २८  ६  ६४८
  ४  २०७६  आषाढ  २८  ५  ६४७
  ५  २०७६  जेष्ठ  २८  ४  ६४६
  ६  २०७६  जेष्ठ  २८  ३  ६४५
  ७  २०७६  बैशाख  २८  २  ६४४
  ८  २०७६  बैशाख  २८  १  ६४३
  ९  २०७५  चैत्र  २७  २४  ६४२
  १०  २०७५  चैत्र  २७  २३  ६४१
  ११  २०७५  फाल्गुन  २७  २२  ६४०
  १२  २०७५  फाल्गुन  २७  २१  ६३९
  १३  २०७५  माघ  २७  २०  ६३८
  १४  २०७५  माघ  २७  १९  ६३७
  १५  २०७५  पौष  २७  १८  ६३६
  १६  २०७५  पौष  २७  १७  ६३५
  १७  २०७५  मंसिर  २७  १६  ६३४
  १८  २०७५  मंसिर  २७  १५  ६३३
  १९  २०७५  कार्तिक  २७  १४  ६३२
  २०  २०७५  कार्तिक  २७  १३  ६३१
  २१  २०७५  आश्विन  २७  १२  ६३०
  २२  २०७५  आश्विन  २७  ११  ६२९
  २३  २०७५  भाद्र  २७  १०  ६२८
  २४  २०७५  भाद्र  २७  ९  ६२७
  २५  २०७५  श्रावण  २७  ८  ६२६
  २६  २०७५  श्रावण  २७  ७  ६२५
  २७  २०७५  आषाढ  २७  ६  ६२४
  २८  २०७५  आषाढ  २७  ५  ६२३
  २९  २०७५  जेष्ठ  २७  ४  ६२२
  ३०  २०७५  जेष्ठ  २७  ३  ६२१
  ३१  २०७५  बैशाख  २७  २  ६२०
  ३२  २०७५  बैशाख  २७  १  ६१९
  ३३  २०७४  चैत्र  २६  २४  ६१८
  ३४  २०७४  चैत्र  २६  २३  ६१७
  ३५  २०७४  फाल्गुन  २६  २२  ६१६
  ३६  २०७४  फाल्गुन  २६  २१  ६१५
  ३७  २०७४  माघ  २६  २०  ६१४
  ३८  २०७४  माघ  २६  १९  ६१३
  ३९  २०७४  पौष  २६  १८  ६१२
  ४०  २०७४  पौष  २६  १७  ६११
  ४१  २०७४  मंसिर  २६  १६  ६१०
  ४२  २०७४  मंसिर  २६  १५  ६०९
  ४३  २०७४  कार्तिक  २६  १४  ६०८
  ४४  २०७४  कार्तिक  २६  १३  ६०७
  ४५  २०७४  आश्विन  २६  १२  ६०६
  ४६  २०७४  आश्विन  २६  ११  ६०५
  ४७  २०७४  भाद्र  २६  १०  ६०४
  ४८  २०७४  भाद्र  २६  ९  ६०३
  ४९  २०७४  श्रावण  २६  ८  ६०२
  ५०  २०७४  श्रावण  २६  ७  ६०१
  ५१  २०७४  आषाढ  २६  ६  ६००
  ५२  २०७४  आषाढ  २६  ५  ५९९
  ५३  २०७४  जेष्ठ  २६  ४  ५९८
  ५४  २०७४  जेष्ठ  २६  ३  ५९७
  ५५  २०७४  बैशाख  २६  २  ५९६
  ५६  २०७४  बैशाख  २६  १  ५९५
  ५७  २०७३  चैत्र  २५  २४  ५९४
  ५८  २०७३  चैत्र  २५  २३  ५९३
  ५९  २०७३  फाल्गुन  २५  २२  ५९२
  ६०  २०७३  फाल्गुन  २५  २१  ५९१
  ६१  २०७३  माघ  २५  २०  ५९०
  ६२  २०७३  माघ  २५  १९  ५८९
  ६३  २०७३  पौष  २५  १८  ५८८
  ६४  २०७३  पौष  २५  १७  ५८७
  ६५  २०७३  मंसिर  २५  १६  ५८६
  ६६  २०७३  मंसिर  २५  १५  ५८५
  ६७  २०७३  कार्तिक  २५  १४  ५८४
  ६८  २०७३  कार्तिक  २५  १३  ५८३
  ६९  २०७३  आश्विन  २५  १२  ५८२
  ७०  २०७३  आश्विन  २५  ११  ५८१
  ७१  २०७३  भाद्र  २५  १०  ५८०
  ७२  २०७३  भाद्र  २५  ९  ५७९
  ७३  २०७३  श्रावण  २५  ८  ५७८
  ७४  २०७३  श्रावण  २५  ७  ५७७
  ७५  २०७३  आषाढ  २५  ६  ५७६
  ७६  २०७३  आषाढ  २५  ५  ५७५
  ७७  २०७३  जेष्ठ  २५  ४  ५७४
  ७८  २०७३  जेष्ठ  २५  ३  ५७३
  ७९  २०७३  बैशाख  २५  २  ५७२
  ८०  २०७३  बैशाख  २५  १  ५७१
  ८१  २०७२  चैत्र  २४  २४  ५७०
  ८२  २०७२  चैत्र  २४  २३  ५६९
  ८३  २०७२  फाल्गुन  २४  २२  ५६८
  ८४  २०७२  फाल्गुन  २४  २१  ५६७
  ८५  २०७२  माघ  २४  २०  ५६६
  ८६  २०७२  माघ  २४  १९  ५६५
  ८७  २०७२  पौष  २४  १८  ५६४
  ८८  २०७२  पौष  २४  १७  ५६३
  ८९  २०७२  मंसिर  २४  १६  ५६२
  ९०  २०७२  मंसिर  २४  १५  ५६१
  ९१  २०७२  कार्तिक  २४  १४  ५६०
  ९२  २०७२  कार्तिक  २४  १३  ५५९
  ९३  २०७२  आश्विन  २४  १२  ५५८
  ९४  २०७२  आश्विन  २४  ११  ५५७
  ९५  २०७२  भाद्र  २४  १०  ५५६
  ९६  २०७२  भाद्र  २४  ९  ५५५
  ९७  २०७२  श्रावण  २४  ८  ५५४
  ९८  २०७२  श्रावण  २४  ७  ५५३
  ९९  २०७२  आषाढ  २४  ६  ५५२
  १००  २०७२  आषाढ  २४  ५  ५५१
  १०१  २०७२  जेष्ठ  २४  ४  ५५०
  १०२  २०७२  जेष्ठ  २४  ३  ५४९
  १०३  २०७२  बैशाख  २४  २  ५४८
  १०४  २०७२  बैशाख  २४  १  ५४७
  १०५  २०७१  चैत्र  २३  २४  ५४६
  १०६  २०७१  चैत्र  २३  २३  ५४५
  १०७  २०७१  फाल्गुन  २३  २२  ५४४
  १०८  २०७१  फाल्गुन  २३  २१  ५४३
  १०९  २०७१  माघ  २३  २०  ५४२
  ११०  २०७१  माघ  २३  १९  ५४१
  १११  २०७१  पौष  २३  १८  ५४०
  ११२  २०७१  पौष  २३  १७  ५३९
  ११३  २०७१  मंसिर  २३  १६  ५३८
  ११४  २०७१  मंसिर  २३  १५  ५३७
  ११५  २०७१  कार्तिक  २३  १४  ५३६
  ११६  २०७१  कार्तिक  २३  १३  ५३५
  ११७  २०७१  आश्विन  २३  १२  ५३४
  ११८  २०७१  आश्विन  २३  ११  ५३३
  ११९  २०७१  भाद्र  २३  १०  ५३२
  १२०  २०७१  भाद्र  २३  ९  ५३१
  १२१  २०७१  श्रावण  २३  ८  ५३०
  १२२  २०७१  श्रावण  २३  ७  ५२९
  १२३  २०७१  आषाढ  २३  ६  ५२८
  १२४  २०७१  आषाढ  २३  ५  ५२७
  १२५  २०७१  जेष्ठ  २३  ४  ५२६
  १२६  २०७१  जेष्ठ  २३  ३  ५२५
  १२७  २०७१  बैशाख  २३  २  ५२४
  १२८  २०७१  बैशाख  २३  १  ५२३
  १२९  २०७०  चैत्र  २२  २४  ५२२
  १३०  २०७०  चैत्र  २२  २३  ५२१
  १३१  २०७०  फाल्गुन  २२  २२  ५२०
  १३२  २०७०  फाल्गुन  २२  २१  ५१९
  १३३  २०७०  माघ  २२  २०  ५१८
  १३४  २०७०  माघ  २२  १९  ५१७
  १३५  २०७०  पौष  २२  १८  ५१६
  १३६  २०७०  पौष  २२  १७  ५१५
  १३७  २०७०  मंसिर  २२  १६  ५१४
  १३८  २०७०  मंसिर  २२  १५  ५१३
  १३९  २०७०  कार्तिक  २२  १४  ५१२
  १४०  २०७०  कार्तिक  २२  १३  ५११
  १४१  २०७०  आश्विन  २२  १२  ५१०
  १४२  २०७०  आश्विन  २२  ११  ५०९
  १४३  २०७०  भाद्र  २२  १०  ५०८
  १४४  २०७०  भाद्र  २२  ९  ५०७
  १४५  २०७०  श्रावण  २२  ८  ५०६
  १४६  २०७०  श्रावण  २२  ७  ५०५
  १४७  २०७०  आषाढ  २२  ६  ५०४
  १४८  २०७०  आषाढ  २२  ५  ५०३
  १४९  २०७०  जेष्ठ  २२  ४  ५०२
  १५०  २०७०  जेष्ठ  २२  ३  ५०१
  १५१  २०७०  बैशाख  २२  २  ५००
  १५२  २०७०  बैशाख  २२  १  ४९९
  १५३  २०६९  चैत्र  २१  २४  ४९८
  १५४  २०६९  चैत्र  २१  २३  ४९७
  १५५  २०६९  फाल्गुन  २१  २२  ४९६
  १५६  २०६९  फाल्गुन  २१  २१  ४९५
  १५७  २०६९  माघ  २१  २०  ४९४
  १५८  २०६९  माघ  २१  १९  ४९३
  १५९  २०६९  पौष  २१  १८  ४९२
  १६०  २०६९  पौष  २१  १७  ४९१
  १६१  २०६९  मंसिर  २१  १६  ४९०
  १६२  २०६९  मंसिर  २१  १५  ४८९
  १६३  २०६९  कार्तिक  २१  १४  ४८८
  १६४  २०६९  कार्तिक  २१  १३  ४८७
  १६५  २०६९  आश्विन  २१  १२  ४८६
  १६६  २०६९  आश्विन  २१  ११  ४८५
  १६७  २०६९  भाद्र  २१  १०  ४८४
  १६८  २०६९  भाद्र  २१  ९  ४८३
  १६९  २०६९  श्रावण  २१  ८  ४८२
  १७०  २०६९  श्रावण  २१  ७  ४८१
  १७१  २०६९  आषाढ  २१  ६  ४८०
  १७२  २०६९  आषाढ  २१  ५  ४७९
  १७३  २०६९  जेष्ठ  २१  ४  ४७८
  १७४  २०६९  जेष्ठ  २१  ३  ४७७
  १७५  २०६९  बैशाख  २१  २  ४७६
  १७६  २०६९  बैशाख  २१  १  ४७५
  १७७  २०६८  चैत्र  २०  २४  ४७४
  १७८  २०६८  चैत्र  २०  २३  ४७३
  १७९  २०६८  फाल्गुन  २०  २१  ४७२
  १८०  २०६८  फाल्गुन  २०  २१  ४७१
  १८१  २०६८  माघ  २०  २०  ४७०
  १८२  २०६८  पौष  २०  १९  ४६९
  १८३  २०६८  माघ  २०  १९  ४६९
  १८४  २०६८  पौष  २०  १८  ४६८
  १८५  २०६८  मंसिर  २०  १७  ४६७
  १८६  २०६८  मंसिर  २०  १५  ४६५
  १८७  २०६८  कार्तिक  २०  १४  ४६४
  १८८  २०६८  कार्तिक  २०  १३  ४६३
  १८९  २०६८  आश्विन  २०  १२  ४६२
  १९०  २०६८  आश्विन  २०  ११  ४६१
  १९१  २०६८  भाद्र  २०  १०  ४६०
  १९२  २०६८  भाद्र  २०  ९  ४५९
  १९३  २०६८  श्रावण  २०  ८  ४५८
  १९४  २०६८  श्रावण  २०  ७  ४५७
  १९५  २०६८  आषाढ  २०  ६  ४५६
  १९६  २०६८  आषाढ  २०  ५  ४५५
  १९७  २०६८  जेष्ठ  २०  ४  ४५४
  १९८  २०६८  जेष्ठ  २०  ३  ४५३
  १९९  २०६८  बैशाख  २०  २  ४५२
  २००  २०६८  बैशाख  २०  १  ४५१
  २०१  २०६७  चैत्र  १९  २४  ४५०
  २०२  २०६७  चैत्र  १९  २३  ४४९
  २०३  २०६७  फाल्गुन  १९  २२  ४४८
  २०४  २०६७  फाल्गुन  १९  २१  ४४७
  २०५  २०६७  माघ  १९  २०  ४४६
  २०६  २०६७  माघ  १९  १९  ४४५
  २०७  २०६७  पौष  १९  १८  ४४४
  २०८  २०६७  पौष  १९  १७  ४४३
  २०९  २०६७  मंसिर  १९  १६  ४४२
  २१०  २०६७  मंसिर  १९  १५  ४४१
  २११  २०६७  कार्तिक  १९  १४  ४४०
  २१२  २०६७  कार्तिक  १९  १३  ४३९
  २१३  २०६७  आश्विन  १९  १२  ४३८
  २१४  २०६७  आश्विन  १९  ११  ४३७
  २१५  २०६७  भाद्र  १९  १०  ४३६
  २१६  २०६७  भाद्र  १९  ९  ४३५
  २१७  २०६७  श्रावण  १९  ८  ४३४
  २१८  २०६७  श्रावण  १९  ७  ४३३
  २१९  २०६७  आषाढ  १९  ६  ४३२
  २२०  २०६७  आषाढ  १९  ५  ४३१
  २२१  २०६७  जेष्ठ  १९  ४  ४३०
  २२२  २०६७  जेष्ठ  १९  ३  ४२९
  २२३  २०६७  बैशाख  १९  २  ४२८
  २२४  २०६७  बैशाख  १९  १  ४२७
  २२५  २०६६  चैत्र  १८  २४  ४२६
  २२६  २०६६  चैत्र  १८  २३  ४२५
  २२७  २०६६  फाल्गुन  १८  २२  ४२४
  २२८  २०६६  फाल्गुन  १८  २१  ४२३
  २२९  २०६६  माघ  १८  २०  ४२२
  २३०  २०६६  माघ  १८  २०  ४२२
  २३१  २०६६  माघ  १८  २०  ४२२
  २३२  २०६६  माघ  १८  १९  ४२१
  २३३  २०६६  माघ  १८  १९  ४२१
  २३४  २०६६  पौष  १८  १८  ४२०
  २३५  २०६६  पौष  १८  १८  ४२०
  २३६  २०६६  पौष  १८  १७  ४१९
  २३७  २०६६  पौष  १८  १७  ४१९
  २३८  २०६६  मंसिर  १८  १६  ४१८
  २३९  २०६६  मंसिर  १८  १६  ४१८
  २४०  २०६६  मंसिर  १८  १५  ४१७
  २४१  २०६६  मंसिर  १८  १५  ४१७
  २४२  २०६६  कार्तिक  १८  १४  ४१६
  २४३  २०६६  कार्तिक  १८  १३  ४१५
  २४४  २०६६  आश्विन  १८  १२  ४१४
  २४५  २०६६  आश्विन  १८  ११  ४१३
  २४६  २०६६  भाद्र  १८  १०  ४१२
  २४७  २०६६  भाद्र  १८  ९  ४११
  २४८  २०६६  श्रावण  १८  ८  ४१०
  २४९  २०६६  श्रावण  १८  ७  ४०९
  २५०  २०६६  आषाढ  १८  ६  ४०८
  २५१  २०६६  आषाढ  १८  ५  ४०७
  २५२  २०६६  जेष्ठ  १८  ४  ४०६
  २५३  २०६६  जेष्ठ  १८  ३  ४०५
  २५४  २०६६  बैशाख  १८  २  ४०४
  २५५  २०६६  बैशाख  १८  १  ४०३
  २५६  २०६५  चैत्र  १७  २४  ४०२
  २५७  २०६५  चैत्र  १७  २३  ४०१
  २५८  २०६५  फाल्गुन  १७  २२  ४००
  २५९  २०६५  फाल्गुन  १७  २१  ३९९
  २६०  २०६५  माघ  १७  २०  ३९८
  २६१  २०६५  माघ  १७  १९  ३९७
  २६२  २०६५  पौष  १७  १८  ३९६
  २६३  २०६५  पौष  १७  १७  ३९५
  २६४  २०६५  मंसिर  १७  १६  ३९४
  २६५  २०६५  मंसिर  १७  १५  ३९३
  २६६  २०६५  कार्तिक  १७  १४  ३९२
  २६७  २०६५  कार्तिक  १७  १३  ३९१
  २६८  २०६५  आश्विन  १७  १२  ३९०
  २६९  २०६५  आश्विन  १७  ११  ३८९
  २७०  २०६५  भाद्र  १७  १०  ३८८
  २७१  २०६५  भाद्र  १७  ९  ३८७
  २७२  २०६५  श्रावण  १७  ८  ३८६
  २७३  २०६५  श्रावण  १७  ७  ३८५
  २७४  २०६५  आषाढ  १७  ६  ३८४
  २७५  २०६५  आषाढ  १७  ५  ३८३
  २७६  २०६५  जेष्ठ  १७  ४  ३८२
  २७७  २०६५  जेष्ठ  १७  ३  ३८१
  २७८  २०६५  बैशाख  १७  २  ३८०
  २७९  २०६५  बैशाख  १७  १  ३७९