सर्वोच्च अदालत नेपाल

:: सर्वोच्च अदालतलगायत जुनसुकै अदालत तथा न्यायिक निकायमा आफ्नो काम कारवाहीसँग सम्बन्धित कुनै गुनासो, पीरमर्का, अनियमितता, ढिलासुस्ती जस्ता विषयमा सम्बन्धित सेवाग्राही एवम् न्यायका उपभोक्ताहरुले सीधै आफ्नो मौखिक गुनासो, उजुरी, शिकायत र सुझाव दिन टोल फ्रि नम्बर १६६०-०१-३३३-५५ र इमेल ठेगाना cjs@supremecourt.gov.np मा सम्पर्क गर्नुहोस् ।

सर्वोच्च अदालत बुलेटिन

Latest Bulleteins

सि.नं साल महिना वर्ष अंक पुर्णांक
  १  २०७४  आषाढ  २६  ६  ६००
  २  २०७४  आषाढ  २६  ५  ५९९
  ३  २०७४  जेष्ठ  २६  ४  ५९८
  ४  २०७४  जेष्ठ  २६  ३  ५९७
  ५  २०७४  बैशाख  २६  २  ५९६
  ६  २०७४  बैशाख  २६  १  ५९५
  ७  २०७३  चैत्र  २५  २४  ५९४
  ८  २०७३  चैत्र  २५  २३  ५९३
  ९  २०७३  फाल्गुन  २५  २२  ५९२
  १०  २०७३  फाल्गुन  २५  २१  ५९१
  ११  २०७३  माघ  २५  २०  ५९०
  १२  २०७३  माघ  २५  १९  ५८९
  १३  २०७३  पौष  २५  १८  ५८८
  १४  २०७३  पौष  २५  १७  ५८७
  १५  २०७३  मंसिर  २५  १६  ५८६
  १६  २०७३  मंसिर  २५  १५  ५८५
  १७  २०७३  कार्तिक  २५  १४  ५८४
  १८  २०७३  कार्तिक  २५  १३  ५८३
  १९  २०७३  आश्विन  २५  १२  ५८२
  २०  २०७३  आश्विन  २५  ११  ५८१
  २१  २०७३  भाद्र  २५  १०  ५८०
  २२  २०७३  भाद्र  २५  ९  ५७९
  २३  २०७३  श्रावण  २५  ८  ५७८
  २४  २०७३  श्रावण  २५  ७  ५७७
  २५  २०७३  आषाढ  २५  ६  ५७६
  २६  २०७३  आषाढ  २५  ५  ५७५
  २७  २०७३  जेष्ठ  २५  ४  ५७४
  २८  २०७३  जेष्ठ  २५  ३  ५७३
  २९  २०७३  बैशाख  २५  २  ५७२
  ३०  २०७३  बैशाख  २५  १  ५७१
  ३१  २०७२  चैत्र  २४  २४  ५७०
  ३२  २०७२  चैत्र  २४  २३  ५६९
  ३३  २०७२  फाल्गुन  २४  २२  ५६८
  ३४  २०७२  फाल्गुन  २४  २१  ५६७
  ३५  २०७२  माघ  २४  २०  ५६६
  ३६  २०७२  माघ  २४  १९  ५६५
  ३७  २०७२  पौष  २४  १८  ५६४
  ३८  २०७२  पौष  २४  १७  ५६३
  ३९  २०७२  मंसिर  २४  १६  ५६२
  ४०  २०७२  मंसिर  २४  १५  ५६१
  ४१  २०७२  कार्तिक  २४  १४  ५६०
  ४२  २०७२  कार्तिक  २४  १३  ५५९
  ४३  २०७२  आश्विन  २४  १२  ५५८
  ४४  २०७२  आश्विन  २४  ११  ५५७
  ४५  २०७२  भाद्र  २४  १०  ५५६
  ४६  २०७२  भाद्र  २४  ९  ५५५
  ४७  २०७२  श्रावण  २४  ८  ५५४
  ४८  २०७२  श्रावण  २४  ७  ५५३
  ४९  २०७२  आषाढ  २४  ६  ५५२
  ५०  २०७२  आषाढ  २४  ५  ५५१
  ५१  २०७२  जेष्ठ  २४  ४  ५५०
  ५२  २०७२  जेष्ठ  २४  ३  ५४९
  ५३  २०७२  बैशाख  २४  २  ५४८
  ५४  २०७२  बैशाख  २४  १  ५४७
  ५५  २०७१  चैत्र  २३  २४  ५४६
  ५६  २०७१  चैत्र  २३  २३  ५४५
  ५७  २०७१  फाल्गुन  २३  २२  ५४४
  ५८  २०७१  फाल्गुन  २३  २१  ५४३
  ५९  २०७१  माघ  २३  २०  ५४२
  ६०  २०७१  माघ  २३  १९  ५४१
  ६१  २०७१  पौष  २३  १८  ५४०
  ६२  २०७१  पौष  २३  १७  ५३९
  ६३  २०७१  मंसिर  २३  १६  ५३८
  ६४  २०७१  मंसिर  २३  १५  ५३७
  ६५  २०७१  कार्तिक  २३  १४  ५३६
  ६६  २०७१  कार्तिक  २३  १३  ५३५
  ६७  २०७१  आश्विन  २३  १२  ५३४
  ६८  २०७१  आश्विन  २३  ११  ५३३
  ६९  २०७१  भाद्र  २३  १०  ५३२
  ७०  २०७१  भाद्र  २३  ९  ५३१
  ७१  २०७१  श्रावण  २३  ८  ५३०
  ७२  २०७१  श्रावण  २३  ७  ५२९
  ७३  २०७१  आषाढ  २३  ६  ५२८
  ७४  २०७१  आषाढ  २३  ५  ५२७
  ७५  २०७१  जेष्ठ  २३  ४  ५२६
  ७६  २०७१  जेष्ठ  २३  ३  ५२५
  ७७  २०७१  बैशाख  २३  २  ५२४
  ७८  २०७१  बैशाख  २३  १  ५२३
  ७९  २०७०  चैत्र  २२  २४  ५२२
  ८०  २०७०  चैत्र  २२  २३  ५२१
  ८१  २०७०  फाल्गुन  २२  २२  ५२०
  ८२  २०७०  फाल्गुन  २२  २१  ५१९
  ८३  २०७०  माघ  २२  २०  ५१८
  ८४  २०७०  माघ  २२  १९  ५१७
  ८५  २०७०  पौष  २२  १८  ५१६
  ८६  २०७०  पौष  २२  १७  ५१५
  ८७  २०७०  मंसिर  २२  १६  ५१४
  ८८  २०७०  मंसिर  २२  १५  ५१३
  ८९  २०७०  कार्तिक  २२  १४  ५१२
  ९०  २०७०  कार्तिक  २२  १३  ५११
  ९१  २०७०  आश्विन  २२  १२  ५१०
  ९२  २०७०  आश्विन  २२  ११  ५०९
  ९३  २०७०  भाद्र  २२  १०  ५०८
  ९४  २०७०  भाद्र  २२  ९  ५०७
  ९५  २०७०  श्रावण  २२  ८  ५०६
  ९६  २०७०  श्रावण  २२  ७  ५०५
  ९७  २०७०  आषाढ  २२  ६  ५०४
  ९८  २०७०  आषाढ  २२  ५  ५०३
  ९९  २०७०  जेष्ठ  २२  ४  ५०२
  १००  २०७०  जेष्ठ  २२  ३  ५०१
  १०१  २०७०  बैशाख  २२  २  ५००
  १०२  २०७०  बैशाख  २२  १  ४९९
  १०३  २०६९  चैत्र  २१  २४  ४९८
  १०४  २०६९  चैत्र  २१  २३  ४९७
  १०५  २०६९  फाल्गुन  २१  २२  ४९६
  १०६  २०६९  फाल्गुन  २१  २१  ४९५
  १०७  २०६९  माघ  २१  २०  ४९४
  १०८  २०६९  माघ  २१  १९  ४९३
  १०९  २०६९  पौष  २१  १८  ४९२
  ११०  २०६९  पौष  २१  १७  ४९१
  १११  २०६९  मंसिर  २१  १६  ४९०
  ११२  २०६९  मंसिर  २१  १५  ४८९
  ११३  २०६९  कार्तिक  २१  १४  ४८८
  ११४  २०६९  कार्तिक  २१  १३  ४८७
  ११५  २०६९  आश्विन  २१  १२  ४८६
  ११६  २०६९  आश्विन  २१  ११  ४८५
  ११७  २०६९  भाद्र  २१  १०  ४८४
  ११८  २०६९  भाद्र  २१  ९  ४८३
  ११९  २०६९  श्रावण  २१  ८  ४८२
  १२०  २०६९  श्रावण  २१  ७  ४८१
  १२१  २०६९  आषाढ  २१  ६  ४८०
  १२२  २०६९  आषाढ  २१  ५  ४७९
  १२३  २०६९  जेष्ठ  २१  ४  ४७८
  १२४  २०६९  जेष्ठ  २१  ३  ४७७
  १२५  २०६९  बैशाख  २१  २  ४७६
  १२६  २०६९  बैशाख  २१  १  ४७५
  १२७  २०६८  चैत्र  २०  २४  ४७४
  १२८  २०६८  चैत्र  २०  २३  ४७३
  १२९  २०६८  फाल्गुन  २०  २१  ४७२
  १३०  २०६८  फाल्गुन  २०  २१  ४७१
  १३१  २०६८  माघ  २०  २०  ४७०
  १३२  २०६८  माघ  २०  १९  ४६९
  १३३  २०६८  पौष  २०  १९  ४६९
  १३४  २०६८  पौष  २०  १८  ४६८
  १३५  २०६८  मंसिर  २०  १७  ४६७
  १३६  २०६८  मंसिर  २०  १५  ४६५
  १३७  २०६८  कार्तिक  २०  १४  ४६४
  १३८  २०६८  कार्तिक  २०  १३  ४६३
  १३९  २०६८  आश्विन  २०  १२  ४६२
  १४०  २०६८  आश्विन  २०  ११  ४६१
  १४१  २०६८  भाद्र  २०  १०  ४६०
  १४२  २०६८  भाद्र  २०  ९  ४५९
  १४३  २०६८  श्रावण  २०  ८  ४५८
  १४४  २०६८  श्रावण  २०  ७  ४५७
  १४५  २०६८  आषाढ  २०  ६  ४५६
  १४६  २०६८  आषाढ  २०  ५  ४५५
  १४७  २०६८  जेष्ठ  २०  ४  ४५४
  १४८  २०६८  जेष्ठ  २०  ३  ४५३
  १४९  २०६८  बैशाख  २०  २  ४५२
  १५०  २०६८  बैशाख  २०  १  ४५१
  १५१  २०६७  चैत्र  १९  २४  ४५०
  १५२  २०६७  चैत्र  १९  २३  ४४९
  १५३  २०६७  फाल्गुन  १९  २२  ४४८
  १५४  २०६७  फाल्गुन  १९  २१  ४४७
  १५५  २०६७  माघ  १९  २०  ४४६
  १५६  २०६७  माघ  १९  १९  ४४५
  १५७  २०६७  पौष  १९  १८  ४४४
  १५८  २०६७  पौष  १९  १७  ४४३
  १५९  २०६७  मंसिर  १९  १६  ४४२
  १६०  २०६७  मंसिर  १९  १५  ४४१
  १६१  २०६७  कार्तिक  १९  १४  ४४०
  १६२  २०६७  कार्तिक  १९  १३  ४३९
  १६३  २०६७  आश्विन  १९  १२  ४३८
  १६४  २०६७  आश्विन  १९  ११  ४३७
  १६५  २०६७  भाद्र  १९  १०  ४३६
  १६६  २०६७  भाद्र  १९  ९  ४३५
  १६७  २०६७  श्रावण  १९  ८  ४३४
  १६८  २०६७  श्रावण  १९  ७  ४३३
  १६९  २०६७  आषाढ  १९  ६  ४३२
  १७०  २०६७  आषाढ  १९  ५  ४३१
  १७१  २०६७  जेष्ठ  १९  ४  ४३०
  १७२  २०६७  जेष्ठ  १९  ३  ४२९
  १७३  २०६७  बैशाख  १९  २  ४२८
  १७४  २०६७  बैशाख  १९  १  ४२७
  १७५  २०६६  चैत्र  १८  २४  ४२६
  १७६  २०६६  चैत्र  १८  २३  ४२५
  १७७  २०६६  फाल्गुन  १८  २२  ४२४
  १७८  २०६६  फाल्गुन  १८  २१  ४२३
  १७९  २०६६  माघ  १८  २०  ४२२
  १८०  २०६६  माघ  १८  २०  ४२२
  १८१  २०६६  माघ  १८  २०  ४२२
  १८२  २०६६  माघ  १८  १९  ४२१
  १८३  २०६६  माघ  १८  १९  ४२१
  १८४  २०६६  पौष  १८  १८  ४२०
  १८५  २०६६  पौष  १८  १८  ४२०
  १८६  २०६६  पौष  १८  १७  ४१९
  १८७  २०६६  पौष  १८  १७  ४१९
  १८८  २०६६  मंसिर  १८  १६  ४१८
  १८९  २०६६  मंसिर  १८  १६  ४१८
  १९०  २०६६  मंसिर  १८  १५  ४१७
  १९१  २०६६  मंसिर  १८  १५  ४१७
  १९२  २०६६  कार्तिक  १८  १४  ४१६
  १९३  २०६६  कार्तिक  १८  १३  ४१५
  १९४  २०६६  आश्विन  १८  १२  ४१४
  १९५  २०६६  आश्विन  १८  ११  ४१३
  १९६  २०६६  भाद्र  १८  १०  ४१२
  १९७  २०६६  भाद्र  १८  ९  ४११
  १९८  २०६६  श्रावण  १८  ८  ४१०
  १९९  २०६६  श्रावण  १८  ७  ४०९
  २००  २०६६  आषाढ  १८  ६  ४०८
  २०१  २०६६  आषाढ  १८  ५  ४०७
  २०२  २०६६  जेष्ठ  १८  ४  ४०६
  २०३  २०६६  जेष्ठ  १८  ३  ४०५
  २०४  २०६६  बैशाख  १८  २  ४०४
  २०५  २०६६  बैशाख  १८  १  ४०३
  २०६  २०६५  चैत्र  १७  २४  ४०२
  २०७  २०६५  चैत्र  १७  २३  ४०१
  २०८  २०६५  फाल्गुन  १७  २२  ४००
  २०९  २०६५  फाल्गुन  १७  २१  ३९९
  २१०  २०६५  माघ  १७  २०  ३९८
  २११  २०६५  माघ  १७  १९  ३९७
  २१२  २०६५  पौष  १७  १८  ३९६
  २१३  २०६५  पौष  १७  १७  ३९५
  २१४  २०६५  मंसिर  १७  १६  ३९४
  २१५  २०६५  मंसिर  १७  १५  ३९३
  २१६  २०६५  कार्तिक  १७  १४  ३९२
  २१७  २०६५  कार्तिक  १७  १३  ३९१
  २१८  २०६५  आश्विन  १७  १२  ३९०
  २१९  २०६५  आश्विन  १७  ११  ३८९
  २२०  २०६५  भाद्र  १७  १०  ३८८
  २२१  २०६५  भाद्र  १७  ९  ३८७
  २२२  २०६५  श्रावण  १७  ८  ३८६
  २२३  २०६५  श्रावण  १७  ७  ३८५
  २२४  २०६५  आषाढ  १७  ६  ३८४
  २२५  २०६५  आषाढ  १७  ५  ३८३
  २२६  २०६५  जेष्ठ  १७  ४  ३८२
  २२७  २०६५  जेष्ठ  १७  ३  ३८१
  २२८  २०६५  बैशाख  १७  २  ३८०
  २२९  २०६५  बैशाख  १७  १  ३७९